In sa dì de oi, 
de no mera tempus fai,
 nàscera in terra de Sardinia,
na pipia a colori de oru.
Nu donu Deusu, intzandusu,da borera fai

e sciòpera sciòpera, in mesu a su scarteddu aundi tènera is scrixioxiusu prus bellus:" su donu prus preziosus est sa saludi e ai kusta pizzinedda mera 'ndi ollu 'onai, trempasa arrubiasa e bella prenas tengara de sciòrai!" ...ma Deusu in coru, scìera ka kussu bellu frori porera donai de prusu a s'umanidadi e intzandus: "...in pentzamentu seu... sa saludi si d'appu donara, sa bellesa puru, eitè màncara immoi? ...mmmhh ka seu becciu si sciri, a mindì scarexi na cosa aicci, no siara mai, de su celu sia fatta karai, sa boxi pru bella ki si poriri onai, ki custa pipia a s'anima de sa genti de Sardinia e de su mundu tottu potza arribai, fintzasa a sinnai su coru de paxi e serenidadi! Tui oi ses nàscira e Capurro Natascia t'asa Tzerriai, de su bentu, de su soi asa cantai! Bai filla mia stimara ka sa vira sene musica esti niedda e pagu colorara, de sa boxi t'appu fattu donu po pori portai sa luxi aundi no esti, Immoi spettara a tui fai de nu scrixioxiu sa besti!

>>traduzione

    

 AUTORE POESIA

Omar Formentìn